Strechy

Strechy modulových mobilných drevostavieb

Pokiaľ to vhodné architektonické riešenie vyžaduje, osadzujeme modulové stavby i ľubovoľnými konštrukciami šikmých striech – plochá, sedlová, valbová, asymetrická. V prípadoch, keď ide o nadmerne zaťaženú a namáhanú konštrukciu, osadzujú sa jednotlivé dielce ďalšími drevenými profilmi.

Sedlová strecha je historicky najbežnejším typom striech, používaným na celom svete stovky rokov až dodnes. Tvarovo ide o šikmú strechu, ktorá má dve strešné roviny s priamočiarym hrebeňom, dvoma odkvapmi a dvoma štítmi. Šikmou strechou sa pritom myslí stavebná konštrukcia nad chráneným vnútorným prostredím, ktorá je vystavená priamemu pôsobeniu atmosférických vplyvov. Podľa všeobecne rozšíreného trendu v súčasnom stavebníctve sa šikmá strecha skladá z nosnej strešnej konštrukcie, jedného alebo niekoľkých strešných plášťov oddelených vzduchovými vrstvami a doplnkovými konštrukciami a prvkami. V minulosti bývali strechy jednoplášťové bez vetracej medzery pod krytinou. Dnes sa najčastejšie realizujú dvojplášťové strechy s poistnou hydroizolačnou fóliou a vetracou medzerou, ktorá je približne 4 cm pod krytinou.

V cene našich stavieb je plochá strecha Sedlová strecha so sklonom 15 stupňov je za malý príplatok. Sedlová strecha s väčším sklonom než 20 stupňov sa už musí prevážať osobitne a skladá sa až na pozemku klienta.

Vzhľadom na funkcionalistické poňatie modulových stavieb je najbežnejším typom zastrešenia plochá strecha. Tieto ploché strechy môžu byť jedno-, dvoj- alebo trojplášťové – podľa požiadaviek difúzie a odvetrania. Úplne štandardne používame dvojplášťovú skladbu, kde je finálnou krytinou strešná fólia, ktorá je zakotvená na vrchnú doskovinu uloženú na spádových klinoch. Na želanie zákazníka na takéto ploché strechy môžeme zamontovať i vyhrievaný strešný vpust, ktorý v zimných mesiacoch napomáha roztopenie naviateho snehu a prípadných cencúľov.

Táto strecha sa delí na dva typy:

1) Extenzívna zelená strecha

Hrúbka súvrstvia extenzívnych zelených striech sa pohybuje spravidla medzi 6 – 15 cm. Jednoduchá suchomilná vegetácia sa dokáže udržať i v oveľa skromnejších podmienkach, nedostatok živín a vlahy sa ale odrazí na jej vzhľade. Z rastlinných druhov prevládajú rozchodníky, suchomilné trávy a byliny, skalnice a suchomilné machy. Extenzívne zelené strechy sa nezavlažujú, rastliny si vystačia s vodou zo zrážok, ktorá sa musí v dostatočnom množstve akumulovať v substráte a ostatných vrstvách.

Súvrstvie tvorí:

  1. Ochranná vrstva: spravidla geotextília, ktorá chráni hydroizoláciu pred poškodením pri montáži a akumuluje vodu.
  2. Drenážna vrstva: môže byť tvorená nopovou fóliou, slučkovou rohožou, drenážnou textíliou, násypom alebo iným materiálom, ktorý zaistí dostatočne rýchle odvádzanie prebytočnej vody. Drenážna vrstva by mala zároveň slúžiť na akumuláciu časti vody, preto by použité materiály mali mať dostatočnú nasiakavosť a vododržnú schopnosť.
  3. Filtračná vrstva: oddeľuje drenážnu vrstvu od substrátu a jej úlohou je zabrániť vyplavovaniu substrátu do odtokových ciest. Spravidla je tvorená geotextíliou s dostatočnou priepustnosťou. Filtračná vrstva nesmie brániť odtoku vody, aby nedochádzalo k presýteniu substrátu a povrchovému odtoku.
  4. Substrát: substráty pre extenzívne zelené strechy bývajú prevažne minerálne, len s malým podielom organických zložiek. Musia byť dostatočne nasiakavé (min. cca 30 %) a priepustné, bez obsahu škodlivých látok. Zároveň by nemali obsahovať vápenaté zložky (napr. z recyklovaných stavebných sutín), aby vyplavené soli nezanášali formou usadenín odtokové cesty.
  5. Vegetácia: nenáročné a veľmi odolné suchomilné druhy bylín a tráv, rozchodníky, skalnice, suchomilné machy, rastliny s vysokou regeneračnou schopnosťou. Vždy je potrebné použiť zmes rastlinných druhov, ktoré sa prirodzeným spôsobom prelínajú a doplňujú. Monokultúry sú nanajvýš nevhodné.

Údržba je nenáročná, spočíva v občasnom odstránení náletových burín, revízii odtokových prvkov, v prípade lúčnych tráv a bylín je nutné plochu cca 2-3x do roka pokosiť a pokosený materiál odstrániť. V prípade výpadkov vegetácie príslušné miesta dosiať alebo dosadiť, aby nedošlo k erózii, napr. vetrom.

2) Intenzívna zelená strecha

Hrúbka súvrstvia intenzívnych zelených striech sa pohybuje spravidla od 20 cm vyššie. Vzhľadom i charakterom možno intenzívnu zelenú strechu prirovnať k okrasnej záhrade vo všetkých atribútoch. Môžu ju tvoriť trávniky, trvalky, kríky i stromy. Tieto rastlinné druhy sú náročnejšie na vodu a živiny, je teda nutné pravidelné zavlažovanie a hnojenie. Charakter intenzívnych zelených striech a strešných záhrad zároveň vyžaduje pravidelnú údržbu, kosenie, strihanie a úpravu plôch.

Súvrstvie tvorí:

  1. Ochranná vrstva: spravidla geotextília, ktorá chráni hydroizoláciu pred poškodením pri montáži a akumuluje vodu.
  2. Drenážna vrstva: môže byť tvorená nopovou fóliou, slučkovou rohožou, drenážnou textíliou, násypom alebo iným materiálom, ktorý zaistí dostatočne rýchle odvádzanie prebytočnej vody. Drenážna vrstva by mala zároveň slúžiť na akumuláciu časti vody, preto by použité materiály mali mať dostatočnú nasiakavosť a vododržnú schopnosť.
  3. Filtračná vrstva: oddeľuje drenážnu vrstvu od substrátu a jej úlohou je zabrániť vyplavovaniu substrátu do odtokových ciest. Spravidla je tvorená geotextíliou s dostatočnou priepustnosťou. Filtračná vrstva nesmie brániť odtoku vody, aby nedochádzalo k presýteniu substrátu a k povrchovému odtoku.
  4. Substrát: substráty pre intenzívne zelené strechy bývajú prevažne minerálne s vyšším obsahom živín a organických zložiek a jemných frakcií, než substráty pre extenzívne zelené strechy. Musia byť dostatočne nasiakavé (cca 35-40 %) a priepustné, bez obsahu škodlivých látok. Zároveň by nemali obsahovať vápenaté zložky (napr. z recyklovaných stavebných sutín), aby vyplavené soli nezanášali formou usadenín odtokové cesty.
  5.  Vegetácia: trávniky, trvalky, kríky, stromy. Usporiadanie spravidla podľa návrhu a  kompozície záhradného architekta. Kríky a stromy vyžadujú väčšiu hrúbku substrátu, ktorá môže pri dospelých stromoch dosahovať často 1 m alebo i viac.

Údržba je náročná, rozsahom podobná údržbe okrasných záhrad na teréne (zavlažovanie, hnojenie, kosenie, strihanie, starostlivosť o kríky a stromy). Je potrebné dbať na možnosť revízie odtokových ciest.

V duchu našich environmentálnych cieľov odporúčame osadenie fotovoltaických panelov a solárnych kolektorov na predhrievanie vody. Vďaka prepojeniu so súčasnými technológiami čistiarní odpadových vôd tak môže vzniknúť prakticky energeticky nezávislý objekt.

CENOVÁ DOSTUPNOSŤ bývanie

Poskytujeme jednoznačne najnižšie ceny na trhu! Náš najlacnejšie modul je k dispozícii už od 26 154 € bez DPH. Kompletný cenník k dispozícii tu.

RÝCHLOSŤ VÝSTAVBY domu

Bývanie na kľúč do 2-3 mesiacov. Tým, že naše moduly vyrábáme v krytých halách a máme vyhradený výrobný tým, vznikajú naše stavby veľmi rýchlo.

EKOLÓGIA drevostaveb

Používame prírodné materiály, ktoré neobsahujú škodlivé emisie SOX a COx a nezaťažujú životné prostredie.

Záruky MODULOS drevostaveb

Za našou prácou si stojíme a preto sa Vám nebojíme poskytnúť záruku 5 rokov na konštrukciu domu!